Kyrie Eleison

Kyrie Eleison

Kyrie eleison, Christe eleison,

Kyrie eleison, Christe eleison.

Signore pietà, Cristo pietà,

Signore pietà, Cristo pietà.

Kyrie eleison, Christe eleison,

Kyrie eleison, Christe eleison.